GDPR - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY MARKETINGU - ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Předáním mých osobních údajů (přes webové rozhraní, mailem, telefonicky nebo osobně) cestovní kanceláři SMILEX s.r.o., se sídlem Střední 1831/1, 702 00 Ostrava, IČ: 05526264, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 67795 (dále jen SMILEX Travel) souhlasím se zpracováním mých osobních údajů cestovní kanceláří SMILEX v rozsahu jméno, příjemní a e-mailová adresa, a to za účelem zasílání obchodních sdělení formou e-mailových zpráv.

Beru na vědomí a souhlasím, že společnost SMILEX tyto mé údaje zpracovává za účelem nabízení produktů a služeb poskytovaných společností SMILEX ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů. Jsem si vědom(a), že mnou udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a trvá do jeho odvolání.

Beru na vědomí, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli odvolat, a to prostřednictvím mailu na adrese obchod@smilex.cz, telefonicky na čísle 596 123 456, osobně nebo písemně na adrese sídle společnosti. Dále beru na vědomí, že mohu odmítnout souhlas s využitím mého elektronického kontaktu i dalšími způsoby, které budou popsány v každém odeslaném obchodním sdělení, dle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění.

Beru na vědomí a souhlasím, že k mým osobním údajům má přístup společnost SMILEX jako správce, její zaměstnanci a její smluvní partneři.

Beru na vědomí, že mohu od SMILEX s.r.o. požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo i vymazání. Dále beru na vědomí, že proti zpracování mých osobních údajů mohu vznést stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Potvrzuji, že jsem byl(a) před udělením tohoto souhlasu řádně informován(a) o zpracovávání mých osobních údajů a poučen(a) o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES., které jsou zveřejněny na webech společnosti SMILEX s.r.o.

V Ostravě, dne 21. května 2018.

cestovní výstrahy